You are currently viewing 榴莲开花结果期,水分的管理

榴莲开花结果期,水分的管理

  • Post category:文章 / 榴莲
- - 广告 - -


Palm King Marketing Sdn Bhd
No 40, Jalan Hasta 1, Kawasan Perusahaan Batu 12, 42500 Telok Panglima Garang, Selangor, Malaysia
Tel: +603-3191 6535
Website: www.klspalmking.com
Facebook: Palm King Marketing Sdn Bhd
Email: info@klspalmking.com

榴莲种植较难掌握的环节应该是水分需求环节尤其当树开花及结初果的時候。在自然情况下,初果很难在降雨之后结成,被降雨打落或者吸收太多的雨水而脫落皆有可能。这种情况時常都在发生。若无降雨,干旱也对花期及初果期帶來影响,总而言之,花期及初果期的水分需求要到位及适可而止,这点就是较难菅理的地方,尤其降雨无常,降雨一來,策划好的水供效果可能付之东流。

如今若要开园种榴莲就必须要同時把灌溉系统作好以平時之用,依靠降雨的作法己不合時代了。资料显示,榴莲树尚未成龄時,一棵平均每天需要41公升的水,剛成龄的则140公升水,成龄壮树则360公升水。由此可见榴莲树乃无水不欢的植物但是在其花期与果期间,水的供应则必须控制一下。

先不说这期间的施水应到什么程度,单从树下所设置好的花洒头数量即可看到水供多寡对开花及坐果率的影响。在一项相关的试验中,在 D24 树下安裝2到3个花洒头对主要枝干与次要枝干的开花及坐果率都有良好的效益。然儿结花多并不代表坐果率也多,这可从试验中安装一个或4个花洒头也有大约相同的坐果率而看出。这点或说明水供对开花期及结初果期乃同等的重要,但水量多寡对坐果率显然没产生明显的影响,这就是水供对这作物较难掌控的环节了。

但是在同个试验里,当花儿成功授粉后的2 – 5星期里,也即是初果形成后的重要時期,只安装一个花洒头的坐果不管是生在主要枝干或次要枝干都在5个星期后100%掉落,这情况只比安装2 – 4个花洒头差了一点点,因为即使有多个花洒头施水,掉果率一样高达97.4% – 98.8%。

有鉴于此,此時期的水供看來有必要采用更贴切的方法了。在花儿方面,花开展后的3 – 4天,也即是授粉完成后的2 – 3天,充足的水供有助于维持初果不掉落。在结花時期,成龄壮树每天施放平常量(360公升)的25 – 75%水能促进茂盛的花儿,而且坐果率 (D24) 也高达76 – 88%,但显然地D24的坐果粒并不受土壤湿度的影响。虽然如此,水供不能太过缺乏也不能过多,因为双双都提高掉果率97 – 99%。此意味着初果階段(2 – 5星期大),只将树下土壤淋湿相信是贴切的作法。在干燥日,初果若面对干季而且沒水分供应,那么可能会面对大量初果掉落的局面了。

小总结:

1. 细小花蕾剛长出階段,水供应暂停。

2. 花蕾期,浇20 – 50%平常量即可(剛成龄树平常量为每天140公升,成龄壮树360公升)。

3. 花蕾开展期间,水供应暂停。

4. 初果期,浇25%平常之水量。

5. 结果期(果粒年龄21天 – 50天) – 浇25% – 100%的平常量,水供随果粒膨大而逐渐增加。

6. 果实收成前(果粒年龄90 – 120天) – 把水供降低至少过平常量的25%。此階段果粒迅速膨大,果肉风味蓬勃醇制,水份过量可能会影响品质。

參考资料:

Fazlisyam Bin Md. Isa, “Potensi Industri Tanaman Durian Di Malaysia & Aspek Penting Dalam Penanaman”,Bahagian Pembangunan Industri Tanaman, Jabatan Pertanian Malaysia, Ceramah Di Auditorium KCCCI, Klang, Johor, 26 Okt. 2019.

分享文章: