You are currently viewing 独立油棕小园主之施肥认知概况

独立油棕小园主之施肥认知概况

国内独立油棕小园主产量平均18吨/公顷/年,远低于国家之22吨/公顷/年的使命。他们对施肥的了解是否成为障碍?有鉴于此,一项相关的调查进而展开以了解真相。毕竟油棕需要良好的施肥作业才有果量。

截至2014年底,国内共有206,831名独立小园主共开垦807,007公顷地。此面积代表了15%的总油棕种植面积。早前,施肥不足乃油棕产量偏低的因素之一。

从这群人之中,当局遴选了1147人来进行问卷调查,从中发现到92.7%的人知道把肥放在叶堆下的好处。叶堆下湿度较高而根系就集中在该处,往该处下肥乃正确作法。共90.3%的人也知道成龄油棕需要6 – 9公斤/年的肥料而83.7%的人知道轻龄树仅需要少于5公斤/年的肥料。

还有,89.7%的人了解到一年施放不少于2 – 3次的肥料的好处但仍有3.5%的人不知道此事。对于肥料种类的分辨,87.3%的人有此常识但2.9%的人仍然不懂。除此之外,有79.9%的人知道种植坑里需先施放200 – 300克的磷矿粉以促根而且有79.2%的人相信土壤分析有助于知道土壤的肥沃度。就 CIRP 与 MOP 之别,78.6%与76.5%的人差对了而且有75.2%的人知道Urea是一种氮源并持有约46%的氮素。虽然如此,他们大多数仍不清楚缺乏养分的症状,例如缺镁乃至缺硼及氮。

 

资料来源 :

Tan Say Peng et al., “Amalan Pengurusan Pembajaan oleh Pekebun Kecil Sawit Persendirian di Malaysia”, Prosiding Persidangan Kebangsan Pekebun Kecil Sawit 2018, MPOB.