You are currently viewing 下种高品质油棕秧苗之后,野草亦必须菅制以利树成长

下种高品质油棕秧苗之后,野草亦必须菅制以利树成长

  • Post category:文章 / 油棕

为了确保油棕小园主下种高品质的秧苗,政府在大马第9计划下曾通过大马棕油局发放这类种苗给国内的小园主。这称为 SBABB 的计划乃采用翻种援助金来进行。成功申情者除了获得高品质秧苗供应外,也包括下种的首年里之肥料援助。这计划进行后,其绩效也被评估。砂拉越州共有3,235名油棕小园主涉及总共11,869公顷的园地亦在这援助计划下受惠,而它于2006 – 2010年之间在下种后的园丘野草菅理被评估。

野草菅理的评估乃采用指定的面对面访谈方式进行,而且是在例常工作上的会面而顺便进行,以节省时间及开销。虽然此秧苗援助计划有3,235名小园主受惠,但评估乃从中选出60名来访谈,并收集他们的年龄、性别、教育背景、家境状况及家庭收入等等的数据以便进一步去了解这些因素对他们园丘野草管理的影响。


从官员的实地观察,这60位受访者的园丘有些是菅理得好也有些没加以管理。根据Khairuman et al.,(2008) 的发现,砂拉越及沙巴州的 SBABB 计划参与者当中有20%是没有进行野草菅理作业。园丘野草将影响油棕树的成长而且使到产量下降6 – 20% (Chung,1991)。有鉴于此,翻种地虽然下种了高品质的秧苗,野草菅理也必须勤于处理,以免小树面对野草在水分及养分方面的竞争而影响其成长表现。

資料來源:

Mohamad Arfan Johari et al., “Faktor Yang Berhubung Kait Dengan Prestasi Kawalan Rumpai Di Kalangan Penerima Skim Bantuan Anak Benih Sawit Berkualiti(SBABB) Di Sarawak”,Persidangan Pekebun Kecil Sawit Kebangsaan 2014, MPOB, 2014, 第131-144页。